• Empresas de limpeza
 • Limpeza en galicia
 • Produtos de limpeza
 • Limpeza en santiago
 • Limpeza en vigo
Acreditacións Grupo Faro

Acreditacións

Empresa acreditada

Referente seguro no sector

FARO Facility Services ten como misión satisfacer as necesidades dos seus clientes, con solucións innovadoras e creativas, sempre respectando o medio ambiente e cumprindo as exixencias legais, como parte do noso compromiso coas Administracións Públicas e a sociedade en xeral.

NON ASUMA RISCOS INNECESARIOS, ao contratar a calquera empresa de servizos, o cliente é responsable subsidiario do que poida suceder nas súas instalacións PIDA: TC2 do persoal, certificación para contratistas e subcontratistas, póliza de responsabilidade civil e póliza de seguros de accidentes colectivos.

A nosa empresa ten contratados os servizos de Prevención de riscos Laborais con GEROSALUD S.L..

Dispoñemos de Seguro de Responsabilidade Civil con capital de 3.000.000 € con BERKLEY ESPAÑA.

Dispoñemos de Seguro de Colectivo de Accidentes coa compañía AXA Seguros.

Certificacións

Certificacion ISO 9001

Certificación UNE-EN ISO 9001:2015

O 04 de mayo do ano 2012 FARO Facility Services convértese nunha empresa de limpeza certificada en ISO 9001:2015 Sistemas de Xestión de Calidade. Este sistema de xestión abarca todas as actividades relacionadas coa xestión administrativa e a prestación de servizos de limpeza e mantemento, incorporando boas prácticas do sector e procedementos propios da organización.

Ver Certificado UNE-EN ISO 9001:2015


Certificacion UNE-EN ISO 14001

Certificación UNE-EN ISO 14001:2015

Cumprindo co noso compromiso central coa xestión ambiental, así como coas exixencias ambientais impostas pola Administración, FARO Facility Services é unha empresa certificada na implantación dun Sistema de Xestión Ambiental coa norma UNE-EN ISO 14001.


Este sistema certifica que FARO Facility Services protexe o medio ambiente cumprindo compromisos ambientais para reducir o impacto da nosa actividade, que implican actuacións como a recollida de residuos xerados, a redución de ditos residuos, redución da carga tóxica dos produtos empregados, o emprego de maquinaria e produtos respectuosos co medio ambiente e outras moitas medidas, que xunto a unha correcta formación do persoal, axúdannos a ser máis respectuosos co medio ambiente.

Ver Certificado UNE-EN ISO 14001:2015


Certificacion OHSAS 18001

Certificación ISO 45001:2018

Cumprimos reforzando as accións que contemplan o cumprimento das normas de seguridade contidas nos procedementos de traballo seguro, a identificación de riscos, a formación e a prevención de riscos laborais.

Este sistema de xestión da seguridade e saúde no traballo garante que a empresa #ver pola seguridade e saúde dos seus traballadores, a prevención de riscos laborais, e está organizado polos servizos de prevención propios e alleos, con actuacións formativas, elaboración de protocolos e procedementos, etc.

Ver Certificado OHSAS 18001:2007

ROESB

Inscrita no ROESB: 0462-GAL-SCO

Inscrita no REXISTRO OFICIAL DE ESTABLECEMENTOS E SERVICIOS BIOCIDAS (ROESB) : 0462-GAL-SCO

Ver Resolución Inscrición ROESB


Rexistro de Contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia, nº 960

Rexistro de Empresas Acreditadas Sector da Construción, (REA) nº 11/36/0013281

Rexistro Oficial de Licitadores e empresas Clasificadas do Estado (ROLECE)

Prevención de Riscos Laborais

En FARO Facility Services posuímos o Certificado ISO 45001 de Prevención de Riscos Laborais.

Isto significa que en FFS a Prevención de Riscos Laborais está presente no noso día a día. O mantemento da Seguridade, fundamental no noso sector, require dun esforzo constante, e así o trasladamos a todas as persoas da nosa organización, conseguindo a involucración de todos.

Os nosos obxectivos por un lado son:

 • A formación contínua do noso persoal, concienciándoos da importancia da Seguridade en cada posto e cada centro de traballo.
 • Ofrecer o noso compromiso a os nosos clientes no cumprimento de toda a normativa.

Para cada cliente realizamos as seguintes actuacións en materia de prevención:

 • Avaliación de riscos laborais de cada posto en cada centro onde realizamos o servizo.
 • Formación e información de todos os riscos detectados a cada traballador sobre o seu posto de traballo.
 • Vixilancia da saúde do noso persoal.
 • Entrega de todos os Epi's necesarios a cada traballador, en perfecto estado e adecuados para cada posto.
 • Controles específicos de riscos hixiénicos, ergonómicos e psicosociais..
 • Seguimento das tarefas en cada centro de traballo, co obxectivo de asegurar o cumprimento dos procedementos que sexan establecidos.
 • Coñecer todos os procedementos e normativa interna de cada cliente en materia de prevención.

A Dirección de GRUPO FARO integrado por LIMPEZAS FARO, S.L, HIXIENE’ S S.L., e FARO FACILITY SERVICES UNIPESSOAL, dedicada a SERVIZOS DE LIMPEZA PROFESIONAL E FACILITY SERVICES, consciente do compromiso que contrae cos seus clientes e o medioambiente, estableceu na súa organización un Sistema Integrado de Xestión baseado nas Normas UNE EN ISO 9001:20015, UNE EN ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, comprometéndose na protección do medioambiente e Seguridade Laboral, e orientado á obtención dos seguintes obxectivos:

Asegurar que os produtos fornecidos aos seus clientes son seguros, fiables e cumpren coas especificacións solicitadas, con outras especificacións non solicitadas, con requisitos legais ou regulamentarios, coa lexislación e regulamentación ambiental aplicable, ademais de con as esixencias de carácter ambientais propostas polos seus clientes, levándose a cabo de tal forma que se asegure a protección do medio ambiente e a consecución de recursos e materiais valiosos.

Lograr un proceso continuo de melloras e prevención de problemas, desenvoltos segundo os estándares de ÚNEA EN ISO 9001:2015.

Mellorar continuamente a eficacia do Sistema Integrado de Xestión, incluíndo a mellora continua do seu comportamento e rendemento en materia de protección ambiental e conservación de recursos utilizados na prestación do servizo, como poden ser aqueles produtos empregados para o mantemento e limpeza dos equipos, materiais de oficina, etc.

Controlar e diminuír as Non Conformidades, coa consecuente redución dos custos da mala Calidade.

Fornecer servizos, cuxa relación Calidade/Prezo adáptese aos requisitos e expectativas dos seus clientes.

Fixar, anualmente, obxectivos e metas de calidade, ambientais e de seguridade e saúde, e controlar o seu avance e consecución mediante un proceso de mellora continua.

Desenvolver e manter un esforzo de grupo, poñendo énfase en aumentar a capacidade tecnolóxica do GRUPO FARO e en incrementar a súa competitividade no mercado, a través da mellora da calidade e da produtividade.

Establecer programas de formación permanentes, os cales permitirán dispoñer dun persoal con maior nivel de cualificación para desempeñar as actividades comprendidas no Sistema Integrado de Xestión.

Manter contactos permanentes cos seus clientes, con obxecto de poder colaborar conxuntamente na mellora da calidade dos seus servizos.

Implicar, motivar e comprometer ao persoal con obxecto de buscar a súa participación na xestión, desenvolvemento e aplicación do Sistema Integrado de Xestión implantado, e para lograr os niveis de calidade requiridos polo cliente.

GRUPO FARO mantén o compromiso de protexer o medio ambiente, así como o da prevención da contaminación, examinando a fondo calquera proposta para reciclar ou reutilizar os materiais residuais que se xeren como consecuencia das nosas actividades.

GRUPO FARO comprométese a cumprir con calquera requisito que a organización subscriba relacionado cos seus aspectos ambientais.

Animar e involucrar aos empregados en temas de prevención de riscos laborais, no establecemento das normas e no cumprimento dos estándares de seguridade establecidos.

GRUPO FARO comprométese a proporcionar condicións de traballo seguras e saudables para a prevención de lesións e deterioración da saúde relacionados co traballo e sendo apropiados ao seu propósito, tamaño e contexto e á natureza específica dos seus riscos para a SST e as súas oportunidades para a SST.

GRUPO FARO proporcionará un marco de referencia para o establecemento dos obxectivos de SST.

GRUPO FARO comprométese a cumprir os requisitos legais e outros requisitos.

GRUPO FARO comprométese a eliminar os perigos e a reducir os riscos para a SST.

GRUPO FARO comprométese a buscar a mellora continua do sistema de xestión de SST.

GRUPO FARO comprométese a fomentar a consulta e participación dos traballadores a través dos seus representantes.

GRUPO FARO, pon ao dispor do público a súa política integrada de xestión.

É responsabilidade da organización do GRUPO FARO o obrigado cumprimento do establecido no Sistema Integrado de Xestión e fundamentalmente, das persoas encargadas da realización das actividades comprendidas dentro do citado Sistema.

Esta Política comunicarase a todos os empregados e proporcionaranse os recursos adecuados tanto técnicos, humanos e administrativos para a dirección, execución e verificación dos traballos a través do Sistema de Integrado de Xestión.

   Solicita presuposto
+34 902 172 072
Empregados
Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter
Síguenos en Linkedin