• Empresas de limpeza
 • Limpeza en galicia
 • Produtos de limpeza
 • Limpeza en santiago
 • Limpeza en vigo

Política de Privacidade

IDENTIFICACIÓN E DATOS DE CONTACTO DO RESPONSABLE DO TRATAMENTO

FARO NOROESTE DE SERVIZOS, S.L., sociedade domiciliada en C/ Baixada a Cabral, 6 – Módulo 3, 36416, Mos, (Pontevedra) – España, con CIF B36897486, é o responsable do tratamento dos datos de carácter persoal que se traten a través desta páxina web. Na presente cláusula facilítase a información sobre o uso que realizará a Sociedade dos teus datos persoais.

Así mesmo, a presente Política de Privacidade ten por obxecto facilitar información sobre os dereitos que asisten tanto ao Usuario rexistrados como non rexistrado en virtude do RGPD 2016/679 e a Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais. Se tes calquera dúbida relativa ao tratamento dos teus datos persoais, contacta coa Sociedade na seguinte C/ Baixada a Cabral, 6 – Módulo 3, 36416, Mos, (Pontevedra) – España.

ONDE INFORMA

Na seguinte web: www.grupofaro.com (+ información no noso aviso legal)

TRATAMENTO DE DATOS

FARO NOROESTE DE SERVIZOS, S.L. informa a través desta web sobre a súa política de privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal de calquera titular co que manteña unha relación na que se requira o tratamento dos seus datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais, e neste caso informamos dun tratamento conxunto naqueles casos necesarios para a xestión de servizos e/ou produtos contratados a calquera das empresas anteriormente indicadas, sen prexuízo do indicado no apartado 4 desta política.

1. RESPONSABLE DE TRATAMENTO

En cumprimento da lexislación vixente en Protección de Datos indicámoslle que os datos persoais que Vde. facilítanos de forma voluntaria por calquera dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a tratamentos automatizados e/ou manuais, sendo FARO NOROESTE DE SERVIZOS, S.L. coa que mantén a relación contractual o Responsable dos devanditos tratamentos. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal.

Así mesmo, FARO NOROESTE DE SERVIZOS, S.L. declara e garante que mantén os niveis de seguridade para a protección de datos persoais conforme dispón a lexislación vixente, e que estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado, roubo dos datos facilitados polos interesados e para que os seus empregados observen ditas prescricións, así como o deber de secreto sobre os datos obxecto da protección e demais obrigacións de confidencialidade vixentes.

2. QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?

Os datos persoais que tratamos son:

 • Aqueles que ti decidas facilitarnos voluntariamente
 • Os datos derivados das comunicacións que manteñas connosco.
 • A información correspondente á túa propia navegación no caso de Servizos En liña, (dirección IP ou información derivada de cookies ou dispositivos similares (podes ver a nosa Política de Cookies na web).
 • Aquela información que se atope dispoñible en fontes accesibles ao público, á que lexitimamente podamos acceder.
 • Os datos que se deriven da relación contractual ou precontractual que manteñas connosco, incluída a túa imaxe, informándoche sempre neste caso da posibilidade de captar a túa imaxe.
 • Os que terceiras persoas proporciónennos sobre ti, existindo unha base lexítima para iso ou obtendo o teu consentimento para iso.
 • Os datos de terceiros que ti nos facilites, previo o consentimento do terceiro en cuestión.

3. COMO TRATAMOS OS DATOS?

En FARO NOROESTE DE SERVIZOS, S.L. tratamos os teus datos persoais sempre en estrito cumprimento da lexislación vixente. Ademais, informámosche de que contamos coas medidas técnicas e organizativas adecuadas para garantir un nivel óptimo de seguridade, garantindo con iso que só accederán aquelas persoas que teñan autorización, que os manteremos íntegros, evitando calquera perda intencionada ou accidental e que reforzamos os sistemas e servizos de tratamento de datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que realizamos de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

4. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

5. MENORES

Os menores de 14 anos non poderán usar os servizos dispoñibles a través do sitio web sen a previa autorización dos seus pais, titores ou representantes legais, quen será os únicos responsables de todos os actos realizados a través do sitio web polos menores ao seu cargo, incluíndo o enchemento dos formularios cos datos persoais de devanditos menores e marcación, no seu caso, das casas que os acompañan. Neste sentido, e na medida na que FARO NOROESTE DE SERVIZOS, S.L. non ten capacidade para controlar se os usuarios son ou non menores de idade, advírtese de que deberán ser os pais e titores quen habilite os mecanismos necesarios para evitar que os menores accedan ao Sitio web e/ou faciliten datos de carácter persoal sen a súa supervisión, non admitindo FARO NOROESTE DE SERVIZOS, S.L. responsabilidade algunha respecto diso.

6. COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS

• No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámoslle que as mensaxes se dirixen exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non é vd. o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

• De conformidade co establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámoslle que no caso de que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, indíquenolo por esta mesma vía indicando no asunto BAIXA COMUNICACIÓNS para que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días desde o seu envío. No caso de que non recibamos contestación expresa pola súa banda, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións.

7. CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS TEUS DATOS?

Os datos persoais relativos a persoas físicas que FARO NOROESTE DE SERVIZOS, S.L. recompila por calquera medio, conservaranse mentres o interesado non solicite a súa supresión. Así mesmo, conservaranse mentres se manteña a relación que orixinou o tratamento dos datos, respectando en calquera caso os prazos legais de conservación. Concluído este período, os datos persoais serán eliminados de todos os sistemas de FARO NOROESTE DE SERVIZOS, S.L.

8. A QUE DESTINATARIOS COMUNICARANSE Os seus DATOS?

Non haberá cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais, salvo as xa informadas, que non sexa por unha obrigación legal. Se por requirimento da Administración Pública ou as Institucións Autonómicas no ámbito das funcións que a lei lles atribúa expresamente, solicítansenos os teus datos, estes serán transmitidos.

De existir unha cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais fose dos casos anteriormente previstos, serás previamente informado para que nos prestes o teu consentimento se procede.

Pero para poder organizarnos correctamente, ter boas operativas e procedementos que garantan unha boa xestión de FARO NOROESTE DE SERVIZOS, S.L., pode ser necesario o ter que contratar os servizos de asesores, profesionais, ou outras empresas de servizos para tratar datos baixo nosas indicacións.

Este tratamento por conta de terceiros está regulada nun contrato que consta por escrito ou algunha outra forma que permita acreditar a súa celebración e contido, especificando expresamente que o encargado do tratamento tratará os datos conforme ás nosas instrucións de e non os aplicará ou usará con fin distinto ao que figure no devandito contrato, nin os comunicará, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas.

9. CALES SON OS SEUS DEREITOS CANDO NOS FACILITA OS DATOS?

A normativa de protección de datos confírelle ao titular dos datos persoais os seguintes dereitos:

 • Dereito a revogar calquera consentimento prestado previamente.
 • Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos están a tratarse e as características do tratamento que leva a cabo.
 • Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces
 • Dereito de portabilidad: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estean a ser tratados
 • Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario
 • Dereito de supresión: Solicitar o cesamento do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación
 • Dereito a interpoñer unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadanos@agpd.es
 • Se desexa máis información respecto ao tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse

10. FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DATOS

Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo polo Responsable de Tratamento:

REXISTRO DE ACTIVIDADES: CONTACTOS

 • FINALIDADE: Envío de información comercial, ofertas, información sobre produtos e/ou servizos a clientes e/ou potenciais clientes
 • BASEE LEGAL: Consentimento expreso do interesado/a.
 • DESCRICIÓN: Categoría de datos persoais (de identificación: nome e apelidos, teléfono, e-mail).
 • CESIÓN DE DATOS: Non se cederán datos a terceiros
 • PRAZO DE SUPRESIÓN DOS DATOS: Ata a resolución da súa solicitude de información
   Solicita presuposto
+34 902 172 072
Empregados
Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter
Síguenos en Linkedin