• Empresas de limpeza
 • Limpeza en galicia
 • Produtos de limpeza
 • Limpeza en santiago
 • Limpeza en vigo

Política de Privacidade

IDENTIFICACIÓN E DATOS DE CONTACTO DO RESPONSABLE DO TRATAMENTO

FARO NOROESTE DE SERVIZOS, S.L., sociedade domiciliada na  Rúa Baixada a Cabral, 6 – Módulo 3,  36416, Mos, (Pontevedra) – España, con CIF  B36897486, é o responsable do tratamento dos datos de carácter persoal que se traten a través desta páxina web. Na presente cláusula facilítase a información sobre o uso que realizará a Sociedade dos teus datos persoais.

Así mesmo, a presente Política de Privacidade ten por obxecto facilitar información sobre os dereitos que asisten tanto ao Usuario rexistrado como non rexistrado en virtude do  RGPD 2016/679 e a Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais. Se tes calquera dúbida relativa ao tratamento dos teus datos persoais, contacta coa Sociedade na seguinte Rúa Baixada a Cabral, 6 – Módulo 3,  36416, Mos, (Pontevedra) – España.

ONDE INFORMA

Na seguinte web: www.grupofaro.com (+ información no noso aviso legal)

TRATAMENTO DE DATOS

FARO NOROESTE DE SERVIZOS, S.L. informa a través desta web sobre a súa política de privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal de calquera titular co que manteña unha relación na que se requira o tratamento dos seus datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais, e neste caso informamos dun tratamento conxunto naqueles casos necesarios para a xestión de servizos e/ou produtos contratados a calquera das empresas anteriormente indicadas, sen prexuízo do indicado no apartado 4 desta política.

LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

MENORES

Os menores de 14 anos non poderán usar os servizos dispoñibles a través do sitio web sen a previa autorización dos seus pais, titores ou representantes legais, quen será os únicos responsables de todos os actos realizados a través do sitio web polos menores ao seu cargo, incluíndo o enchemento dos formularios cos datos persoais de devanditos menores e  marcación, no seu caso, das casillas que os acompañan. Neste sentido, e na medida na que FARO NOROESTE DE SERVIZOS, S.L. non ten capacidade para controlar se os usuarios son ou non menores de idade, advírtese de que deberán ser os pais e titores quen habilite os mecanismos necesarios para evitar que os menores accedan ao sitio web e/ou faciliten datos de carácter persoal sen a súa supervisión, non admitindo FARO NOROESTE DE SERVIZOS, S.L. responsabilidade algunha respecto diso.

COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS

 • No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámoslle que as mensaxes se dirixen exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non é vd. o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.
 • De conformidade co establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámoslle que no caso de que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, indíquenolo por esta mesma vía indicando no asunto BAIXA COMUNICACIÓNS para que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días desde o seu envío. No caso de que non recibamos contestación expresa pola súa banda, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións.

RESPONSABLES DE TRATAMENTO

En cumprimento da lexislación vixente en Protección de Datos indicámoslle que os datos persoais que Vde. facilítanos de forma voluntaria por calquera dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a tratamentos automatizados e/ou manuais, sendo FARO NOROESTE DE SERVIZOS, S.L. coa que mantén a relación contractual o Responsable dos devanditos tratamentos. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal.

Así mesmo, FARO NOROESTE DE SERVIZOS, S.L. declara e garante que mantén os niveis de seguridade para a protección de datos persoais conforme dispón a lexislación vixente, e que estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado, roubo dos datos facilitados polos interesados e para que os seus empregados observen ditas prescricións, así como o deber de secreto sobre os datos obxecto da protección e demais obrigacións de confidencialidade vixentes.

Os datos serán conservados mentres dure a relación que xera devandito tratamento ou durante os anos necesarios para o cumprir as obrigacións legais. Unha vez finalizada a relación que xustifica o tratamento de datos, estes serán bloqueados conforme ao disposto na normativa, transcorrido o prazo legalmente establecido serán eliminados (ver en cada finalidade o prazo de conservación).

A normativa de protección de datos confírelle ao titular dos datos persoais os seguintes dereitos:

 • Dereito a revogar calquera consentimento prestado previamente.
 • Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos están a tratarse e as características do tratamento que leva a cabo.
 • Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces.
 • Dereito de portabilidad: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estean a ser tratados.
 • Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
 • Dereito de supresión: Solicitar o cesamento do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación.
 • Dereito a interpoñer unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680-  TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadanos@agpd.es.
 • Se desexa máis información respecto ao tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode dirixirse por escrito a: Correo postal Rúa Baixada a Cabral, 6 – Módulo 3, 36416, Mos, (Pontevedra) – España, correo electrónico: info@grupofaro.com, Telf.: 986 288 459.
  • Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.
  • O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Con todo, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.

FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DATOS

Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo polo  Responsable de Tratamento:

REXISTRO DE ACTIVIDADES FINALIDADE BASEE LEGAL DESCRICIÓN CESIÓN DE DATOS PLAZO SUPRESIÓN DATOS
CONTACTOS Envío de información comercial, ofertas, información sobre produtos e/ou servizos a clientes e/ou potenciais clientes Consentimento expreso do interesado/a Categoría de datos persoais:

• De identificación: nome e apelidos, teléfono, e-mail.

Non se cederán datos a terceiros Ata a resolución da súa solicitude de información
   Solicita presuposto
   902 172 072
Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter
Síguenos en Linkedin