• Empresas de limpeza
 • Limpeza en galicia
 • Produtos de limpeza
 • Limpeza en santiago
 • Limpeza en vigo

Aviso Legal

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, artigo 10, do  RGPD 2016/679 e a Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais dáse a coñecer a seguinte Información xeral e infórmase:

Que o dominio www.grupofaro.com a partir de agora website está rexistrado a nome de FARO NOROESTE DE SERVIZOS, S.L.

Datos do propietario do website:

Nome ou razón social: FARO NOROESTE DE SERVIZOS, S.L.

CIF: B36897486

Dirección:  Rúa Baixada a Cabral, 6 – Módulo 3

CP.: 36416

Localidade: Mos

Provincia: Pontevedra

PAIS: España

O acceso ao website e á información relativa a calquera dos produtos e servizos contidos no mesmo comporta a aceptación das condicións previstas no presente Aviso Legal. Por iso recomendámoslle que lea atentamente o seu contido se vostede desexa acceder e facer uso da información e os servizos ofrecidos desde o mesmo.

É posible que nalgún momento algunha das páxinas do  website  dispoña de  cookies, que son pequenos ficheiros de datos que se xeran no computador do usuario ou cliente e que permiten aos nosos sistemas lembrar o idioma e o portal escollidos, así como outras características ou preferencias de navegación do usuario na súa primeira sesión. Estas ” cookies” non son invasivas, nin nocivas, nin conteñen datos de carácter persoal, xa que a súa única función é personalizar a súa navegación na forma antes expresada.

Estatus de usuario e usos permitidos e prohibidos: 

O acceso a e/ou uso do sitio web reflectido como  website  (ou calquera outro mencionado no apartado 1 deste aviso) atribúe a quen o realiza a condición de usuario, aceptando, desde ese mesmo momento, plenamente e sen reservas algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

O usuario comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibido, o uso do Web con fins ilícitos ou lesivos contra a razón social propietaria do  website ou calquera terceiro, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

Propiedade intelectual e industrial:

Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

 1. A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares ou resulte legalmente permitido.
 2. Calquera vulneración dos dereitos de propietario do website ou dos seus lexítimos titulares sobre os mesmos.
 3. A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.
 4. Calquera intento de obter os contidos do sitio web por calquera medio distinto dos que se poñan ao dispor dos usuarios así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen prexuízo algún ao sitio web.

O propietario do  website non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

 1. A falta dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento do Web e/ou dos seus servizos ou contidos.
 2. A falta de utilidade, adecuación ou validez do Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
 3. A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
 4. A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos usuarios, dos contidos.
 5. O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do sitio web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
 6. A falta de licitud, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos ao dispor dos usuarios no sitio web.
 7. O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigacións ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios a través do sitio web.

A os efectos de preservar os posibles dereitos de propiedade intelectual, no caso de que calquera usuario ou un terceiro considere que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos pola introdución dun determinado contido no Web, deberá notificar dita circunstancia a FARO NOROESTE DE SERVIZOS, S.L., indicando:

 1. Datos persoais do interesado titular dos dereitos presuntamente infrinxidos. Se a reclamación preséntaa un terceiro distinto do interesado, deberá indicar a representación coa que actúa.
 2. Indicación dos contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización no Web.
 3. Acreditación dos citados dereitos de propiedade intelectual.
 4. Declaración expresa na que o interesado responsabilízase da veracidade das informacións facilitadas na notificación.

A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes aos contidos achegados por terceiros é da exclusiva responsabilidade dos mesmos.

O establecemento de calquera ” hiperenlace” entre unha páxina web e calquera das páxinas web do  website estará sometido ás seguintes condicións:

 1. Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do *
 2. A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao
 3. Baixo ningunha circunstancia, o propietario do website será responsable dos contidos ou servizos postos ao dispor do público na páxina web desde a que se realice o ” hiperenlace” nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

Duración e modificacións:

A duración da prestación do servizo do sitio web e dos servizos é de carácter indefinido.

Sen prexuízo do anterior, o propietario do website resérvase o dereito para, interromper, suspender ou terminar a prestación do servizo do Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

Poderase modificar unilateralmente e sen aviso previo/previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio web.

Lexislación aplicable e Xurisdición

As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española.

O propietario do website e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións puidesen suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo do Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

No caso de que o Usuario teña o seu domicilio fóra de España, o propietario do  website e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Mos.

   Solicita presuposto
+34 902 172 072
Empregados
Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter
Síguenos en Linkedin